Με δυο λόγια

Νέο δυναμικό site.
Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε κάθε χρήστη του ίντερνετ να δημιουργήσει τα δικά του άρθρα χρησιμοποιώντας μόνο τις βασικές γνώσεις ενός κειμενογράφου (word)

 
 
Φυσιολογία Φυτών PDF Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Σταμάτης Μ.   
09.05.07
Ι. Η λειτουργικότητα του φυτού στο χώρο

Συστήματα  δέσμευσης & μετατροπής της ηλιακής ενέργειας (Δομή & μεταβολικά διαμερίσματα χλωροπλάστη. Φωτοσυστήματα, καροτινοειδή, χλωροφύλλες, μηχανισμός διαχωρισμού φορτίου, σύμπλοκο κυτοχρωμάτων b6f, Ρ680 & Ρ700, ΑΤΡάση πρωτονίων, NADP, ATP, γραμμική/κυκλική φωτοφωσφορυλίωση, πλαστοκινόνη, πλαστοκυανίνη, φερεδοξίνη, φωτοσυνθετική αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων).

Συστήματα δέσμευσης & διαχείρισης του άνθρακα (Κύκλος Calvin, rubisco, ριβουλόζη-5Ρ, τριόζη-3Ρ, μεταβολική πορεία δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, αναγωγική πορεία φωσφοροπεντοζών, στοιχειομετρία calvin, φωτοσύνθεση. Η rubisco ως οξυγονάση, αξιοποίηση γλυκολικού, λειτουργικότητα υπεροξυσώματος, χρησιμότητα φωτοαναπνοής. Παραγωγή/αποδόμηση σακχαρόζης, παραγωγή/αποδόμηση αμύλου, σύστημα φρουκτόζης/γλυκόζης, παραγωγή τριόζης-3Ρ τη νύχτα, φώσφορο-ένολο-πυροσταφυλικό, σύστημα μηλικού/οξαλοξεικού, γλυκόλυση. Δομή & μεταβολικά διαμερίσματα μιτοχονδρίου, κύκλος Κrebs, φυσιολογική χρησιμότητα του Krebs).

Συστήματα διαχείρισης της ενέργειας (Χρησιμότητα, αφυδρογονάση NADΗ , ουμπικινόνη, σύμπλοκο κυτοχρωμάτων bc1, κυτόχρωμα c, οξειδάση κυτοχρώματος, εφεδρικές αφυδρογονάσες NADH, εναλλακτική οξειδάση, αναπνοή. Ενεργειακά μόρια, ενεργειακά συστήματα, διακίνηση της ενέργειας, ενεργειακός μεταβολισμός (α) τη μέρα σε φωτοσυνθετικό ιστό, (β) τη μέρα σε μη-φωτοσυνθετικό ιστό, (γ) τη νύχτα, οξειδωτική πορεία φωσφοροπεντοζών).

Συστήματα διακίνησης & διαχείρισης των υλικών (Διακίνηση σε μικρή απόσταση, διακίνηση σε μεγάλη απόσταση, συστήματα διακίνησης υλικών, κινητήριες δυνάμεις, αποπλασμικός χώρος, συμπλασμικός χώρος, ξυλώδες αγγειακό σύστημα, ημθώδες αγγειακό σύστημα.Τραυματισμός ιστού, επουλωτικός μηχανισμός, καλλόζη, πρωτεϊνη Ρ. Δυναμικό νερού & παράγοντες που το τροποποιούν, ωσμωτικό δυναμικό, σπαργή, διαφορά δυναμικού του νερού. Εδαφικό νερό, απορρόφηση εδαφικού νερού, είσοδος νερού στα αγγεία του ξύλου, μεταφορά νερού μέσα στο ΞΑΣ, δυναμικό ατμοσφαιρικού νερού, διαπνοή, δομή & λειτουργικότητα στοματίου & υποστομάτιου χώρου. Τα θρεπτικά υλικά και η λειτουργία της θρέψης. Ξενοβιοτικά και αποτοξινωτικοί μηχανισμοί).

ΙΙ. Η λειτουργικότητα του φυτού στο χρόνο

Ρυθμιστικά μόρια (Κυτοκινίνη, γιβερελίνη, ινδολοξεικό, αψισικό, αιθυλένιο, φυτόχρωμα, κρυπτόχρωμα.)

Η δημιουργία του νεαρού φυτού (βλάστηση σπέρματος, έκφραση γονιδίου, παραγωγή πρωτεϊνης, ελαιόσωμα, λιπάση, γλυοξύσωμα, β-οξείδωση, λυτικά ένζυμα).

Η μεριστωματική λειτουργία του φυτού & η αύξηση του νεαρού ιστού (ενεργοποίηση μεριστώματος, κυτταροδιαίρεση, μηχανισμός κυτταρικής αύξησης, δημιουργία πολικότητας, ρόλος ΙΑΑ, κυριαρχία κορυφής, λήθαργος οφθαλμού).

Προσανατολισμός της ρίζας προς το έδαφος (Γεωτροπισμός, αντίληψη της διεύθυνσης της βαρύτητας, στατόλιθος, στατοκύτταρο, στατέγχυμα, καλύπτρα ρίζας).

Ανάδυση του νεαρού φυτού από το έδαφος, προσανατολισμός του υπέργειου μέρους προς το φως (φωτοτροπισμός, αντίληψη της διεύθυνσης του φωτός).

Η δημιουργία νέου σώματος (διαφοροποίηση, μορφογένεση, νέα ρίζα, λειτουργικότητα ρίζας, νέος βλαστός, λειτουργικότητα βλαστού, νέο φύλλο, λειτουργικότητα φύλλου).

Περιοδικές λειτουργίες. Η αντίληψη της εποχής.

Η φυσιολογία της ανάπτυξης του άνθους (η λειτουργία της άνθησης, η λειτουργικότητα του άνθους, γαμετογένεση, επικονίαση).

Η φυσιολογία της ανάπτυξης του καρπού (διεργασίες μετά τη γονιμοποίηση, αναπτυξιακές φάσεις, αναπνοή καρπού, ωρίμαση καρπού, ρύθμιση της ανάπτυξης του καρπού, παρθενοκαρπία).

Η ανάπτυξη του σπέρματος. Ο λήθαργος του σπέρματος.

Η φυσιολογία της γήρανσης του φυτικού ιστού. Η απόπτωση του φυτικού οργάνου.

ΙΙΙ. Ο συντονισμός των λειτουργιών στο χώρο & στο χρόνο

Μεταβολικά, αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά σήματα. Μηχανισμοί διαχείρισης των σημάτων. Αποκρίσεις στα διακινούμενα σήματα και προσαρμοστικοί μηχανισμοί. Η αντίληψη του περιβάλλοντος, η επικοινωνία μεταξύ των οργάνων.
 
< Προηγ.   Επόμ. >
© 2017 Βιοτεχνολογία ΓΠΑ
Το Joomla! είναι ελεύθερο λογισμικό με άδεια GNU/GPLe.
H ελληνική διανομή είναι μια προσφορά της onScreen